Nabízené služby


Dostupnost služby
Služba se poskytuje formou níže uvedených činností, které se poskytují v domácnosti uživatele ve vymezeném čase:
 • pracovní dny 7.00 – 19.00 hod.
 • dny pracovního klidu 7.00 - 13.00 a 16.30 - 19.00 hod.
 • dovoz obědů pondělí až neděle 10.00 – 14.00 hod.


Kapacita služby

Okamžitá kapacita pro poskytování pečovatelské služby (tj. počet uživatelů, kterým jsme schopni v jednom okamžiku poskytnout službu) je:
 • 9 uživatelů v pracovních dnech v čase 7.00 – 15.00 hod.
 • 2 uživatelé v pracovních dnech v čase 15.00 – 19.00 hod.
 • 2 uživatelé ve dnech pracovního klidu v čase 7.00 - 13.00 a 16.30 - 19.00 hod.
 • 1 uživatel ve dnech pracovního klidu v čase 10.00 – 14.00 hod. (pouze dovoz obědů).


Poskytované služby

Sociální služba poskytuje v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tyto základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Ceník základních činností je dán vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Součástí poskytování pečovatelské služby je i bezplatné základní sociální poradenství.

Rozsah, četnost a čas služby je sjednán s uživatelem individuálně a vychází se vždy z jeho konkrétních potřeb a osobních cílů s ohledem na provozní a personální možnosti organizace. Sjednaný rozsah, četnost a čas jsou detailně písemně rozpracovány v individuálním plánu průběhu poskytování služby, který s uživatelem zhotovuje klíčový pracovník (tj. pečovatelka, která sjednané služby zajišťuje). Průběh služby klíčový pracovník s uživatelem pravidelně hodnotí. Pečovatelská služba se neposkytuje tzv. na zavolání.


Stížnosti

Uživatel pečovatelské služby, jeho opatrovník, osoba blízká nebo uživatelem zvolený zástupce pro podání a vyřizování stížnosti či jiná nezávislá osoba hájící zájmy uživatele služby si může podat stížnost:
 • na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby,
 • na chování a pracovní činnost zaměstnanců organizace.
Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou uživateli předány v písemné podobě při uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby a současně jsou k dispozici zde: Pravidla pro podávání a vyřizování stížností.