Základní informace o službě DPS


Domov pro seniory je pobytová služba sociální péče poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Poslání domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu seniorům starším 65 let, kteří v důsledku svého věku a nepříznivého zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby při uspokojování svých základních životních potřeb, jenž nelze již zajistit v domácím prostředí za pomoci rodiny, osob blízkých či jiné sociální služby.


Cíle poskytované služby

 • Zachování stávající soběstačnosti uživatele,
 • důstojnost a kvalita života každého uživatele,
 • prevence osamění a podpora společenských kontaktů.


Cílová skupina uživatelů

Okruh osob, pro které je služba určena
Dne 23. 5. 2019 byla usnesením Rady města Český Těšín č. 534/9./1/RM schválena Kritéria přijetí do domova pro seniory, jež navazují na platnou legislativu v oblasti sociálních služeb – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MPSV ČR č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Domov pro seniory je určen výhradně osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o:
 • mladší seniory (65 – 80 let),
 • starší seniory (nad 80 let), jejichž nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé fyzické osoby 


Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři:
 • s omezenou schopností zvládat běžné základní potřeby,
 • jejichž nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé fyzické osoby,
 • u kterých již potřebnou pomoc a podporu nelze zajistit:
  • z důvodu chybějících rodinných příslušníků nebo osob blízkých,
  • z důvodu omezené schopnosti rodinných příslušníků a osob blízkých zajistit potřebnou pomoc a podporu,
  • jinými místně dostupnými terénními a ambulantními sociálními službami (např. pečovatelskou službou, osobní asistencí apod.).
Okruhy osob, kterým se pobytová služba neposkytuje
Schválená kritéria v souladu s § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, stanovují okruhy osob, kterým se pobytová služba neposkytuje:
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osobám s opakujícími se projevy agresivního chování, které mohou ohrozit, případně ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost (dle lékařského posudku) anebo osobám s absencí sociálních návyků,
 • osobám, které v důsledku svého zdravotního stavu nebo postižení potřebují pomoc
  a podporu v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech
  se zvláštním režimem nebo v jiných zařízeních sociálních služeb, např.:
  • osobám s prokázaným duševním onemocněním, např. schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti,
  • osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo osobám s diagnostikovaným středně těžkým až těžkým onemocněním demencí,
  • osobám s mentálním postižením,
  • osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu,
 • osobám závislým na speciální dietě (mimo šetřící a diabetické), např. bezlepkové nebo osobám vyžadujícím vegetariánskou stravu,
 • osobám, které chtějí přijetím do domova pro seniory řešit pouze bytovou nebo rodinnou situaci,
 • osobám požadujícím stálou osobní asistenci (služba se poskytuje nepřetržitě, tzn. že je na pracovišti zajištěna stálá přítomnost personálu v nepřetržitém pracovním režimu, avšak nelze po celou tuto dobu zajistit požadavek nepřetržité přítomnosti personálu 24 hod. denně u každé jednotlivé osoby přímo na pokoji.

Zásady poskytované služby

 • Individuální přístup – zajišťujeme potřeby a cíle uživatele s ohledem na jedinečnost každé osoby, naší snahou je co nejvíce přizpůsobit službu uživateli.
 • Ochrana a respektování lidských práv a důstojnosti – všichni zaměstnanci respektují a dodržují lidská práva a svobody zapsané v Listině základních práv a svobod, k uživatelům se chovají s úctou a respektem.
 • Respektování svobodné volby uživatele – plně respektujeme vlastní vůli a svobodné rozhodnutí uživatele při poskytování sociální služby.
 • Aktivizace – uživatel je aktivně zapojován do poskytovaných činností služby dle vlastních schopností a možností. Naší snahou je předcházet zvyšování závislosti uživatele
  na poskytované službě.
 • Profesionalita poskytovaných služeb – všichni zaměstnanci splňují odbornou způsobilost k výkonu povolání a jsou zapojeni do dalšího průběžného vzdělávání.

Organizace má vytvořen Etický kodex zaměstnanců organizace, který určuje žádoucí standardy chování všech zaměstnanců a informuje uživatele i veřejnost o chování, které jsou oprávněni od zaměstnanců oekávat. Je základním dokumentem principů morálky, pracovního chování a zaměstnanecké kultury.