Základní informace o službě PS


Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat v domácím prostředí pomoc a podporu osobám seniorského věku, tělesně postiženým a chronicky nemocným žijícím na území města Český Těšín, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při uspokojování svých základních potřeb. Služba je realizována formou sjednaných pečovatelských úkonů v takovém rozsahu, aby byla zachována a podporována stávající soběstačnost a způsob života uživatelů.


Cíl poskytované služby
Cílem služby je uživatel, který za pomoci pečovatelské služby:
 • může setrvat ve svém stávajícím přirozeném prostředí,
 • má uspokojeny své základní potřeby v oblasti péče o svou osobu, hygieny, zajištění stravy, péče o domácnost a kontaktů se společenským prostředím,
 • má zachován dosavadní způsob života.


Cílová skupina uživatelů

Okruh osob, pro které je služba určena
Pečovatelská služba je určena obyvatelům města Český Těšín a příměstských částí (Dolní a Horní Žukov, Mosty, Mistřovice, Koňakov a Stanislavice), do cílové skupiny jsou zahrnuti:
 • senioři
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)
 • osoby s tělesným postižením
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
 • osoby s chronickým onemocněním 
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z výše uvedených důvodů a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 
Pečovatelská služba se poskytuje výše uvedeným osobám:
 • které mají omezenou schopnost uspokojovat své základní životní potřeby,
 • které v důsledku svého věku, nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc
  a podporu druhé fyzické osoby při uspokojování těchto potřeb,
  kterým potřebnou pomoc nelze zajistit: 
  • z důvodu chybějících rodinných příslušníků nebo osob blízkých,
  • z důvodu omezené schopnosti rodinných příslušníků a osob blízkých zajistit potřebnou pomoc.

Okruh osob, kterým není služba určena

 • Osobě, která nemá základní sociální a hygienické návyky a poskytování služby by znamenalo nepřijatelné riziko pro zaměstnance (domácnost je shledána silně znečištěná lidskými nebo zvířecími výkaly, zbytky jídla, v domácnosti se vyskytují hlodavci, hmyz apod.).
  • Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby je se žadatelem uzavřena až po uvedení domácnosti do bezpečného stavu, kdy je za pomoci specializované firmy provedena dezinsekce a deratizace. V případě osamělého žadatele jsme nápomocni při řešení situace.
 • Chování osoby vykazuje znaky agresivity (slovní nebo fyzické) a je odůvodněný předpoklad, že by poskytování služeb této osobě ohrozilo bezpečnost zaměstnanců organizace.
  • Jedná se o situace, kdy žadatel při jednání o zavedení služby slovně vyhrožuje zaměstnanci poskytovatele ublížením na zdraví nebo v případě, že takto fyzicky učiní.


   Zásady poskytování služby
   • Individuální přístup – služba je poskytována na základě individuálních potřeb uživatele, respektuje jedinečnost každé osoby.
   • Ochrana práv uživatele – jsou respektovány základní lidská práva a svobody, k uživatelům je přistupováno s úctou.
   • Profesionalita – všichni zaměstnanci splňují odbornou způsobilost k výkonu povolání
    a jsou zapojeni do dalšího vzdělávání.


   Organizace má vytvořen Etický kodex zaměstnanců organizace, který určuje žádoucí standardy chování všech zaměstnanců a informuje uživatele i veřejnost o chování, které jsou oprávněni od zaměstnanců očekávat. Je základním dokumentem principů morálky, pracovního chování a zaměstnanecké kultury.