Zavedení služby


Jednání se zájemcem o sociální službu

Základní informace o poskytované službě může zájemce získat:
 • při osobním kontaktu na adrese sídla organizace - přízemí, kancelář č. 106,
 • telefonicky,
 • prostřednictvím e-mailové pošty,
 • na webových stránkách organizace (www.csstesin.cz),
 • z informačních materiálů,
 • na odboru sociálním Městského úřadu Český Těšín, Štefánikova 18/25. 
Kontaktní osobou je sociální pracovnice domova pro seniory. 
 
Sociální pracovnice domova pro seniory
Osoba:  
Helena Lamaczová, DiS.
E-mail:
Tel:
+420 558 740 194
Mobil:
+420 739 261 704
Úřední hodiny: pondělí

úterý – středa
čtvrtek
10.00 - 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
mimo 14., 15. a 16. kalendářní den v měsíci
mimo úřední hodiny nejlépe na základě předchozí dohody
 


Podání žádosti, jednání se žadatelem o službu

Osoba mající zájem o přijetí do domova pro seniory požádá osobně nebo písemně o přijetí. Žádost se uplatňuje na předepsaném formuláři, přílohou žádosti je Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. Formulář Žádost o přijetí do domova pro seniory včetně Vyjádření lékaře je dostupný:
Vyplněnou žádost včetně Vyjádření lékaře (potvrzeného praktickým lékařem žadatele) je možné:
 • doručit osobně sociální pracovnici zařízení, popř. odevzdat na podatelně organizace
 • zaslat poštou na adresu zařízení:
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Adresa:  
ul. Sokolovská č.p. 1997
737 01  Český Těšín 
 
Pro zajištění ochrany citlivých údajů žadatele v podobě informací o jeho zdravotním stavu je nutné doložit „Vyjádření lékaře“ v zalepené samostatné obálce.
Na základě této žádosti navštíví sociální pracovnice domova pro seniory žadatele o službu, projedná s ním jeho aktuální situaci, požadavky, očekávání a osobní cíle ve vztahu k požadované službě. Zjištěné informace jsou sociální pracovnicí písemně zaznamenány a žadatel stvrzuje jejich správnost svým podpisem. V případě, že se jedná o prvotní kontakt se žadatelem, jsou mu poskytnuty základní informace o poskytované službě. V rámci šetření jsou žadateli poskytnuty informace o dalším postupu a pravidlech pro posouzení jeho žádosti o přijetí.


Výběr nového uživatele je prováděn na základě:
 • podané žádosti o přijetí do domova pro seniory,
 • posouzení žádosti podle Kritérií přijetí do domova pro seniory, vč. posouzení aktuálního zdravotního stavu žadatele,
 • provedeného sociálního šetření,
 • aktuálně volných míst v domově pro seniory,
 • posouzení budoucího společného soužití seniorů, a to v případě přijetí na dvoulůžkovém pokoji.
   
Splňuje-li žadatel kritéria přijetí do domova pro seniory:
 • je mu v případě volné kapacity nabídnuto volné místo k přijetí,
 • je v případě naplněné kapacity zařazen do evidence žadatelů o přijetí do domova pro seniory.
 
Nesplňuje-li žadatel kritéria pro přijetí do domova pro seniory, je jeho žádost zamítnuta.

O zařazení do evidence žadatelů nebo o zamítnutí žádosti je žadatel vždy písemně informován.


Odmítnutí služby

Organizace může dle § 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem, pokud:
 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • žádá o poskytnutí sociální služby osoba, které byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.