Zavedení služby

 
Prvotní kontakt
Základní informace o poskytované službě může zájemce získat:
 • při osobním kontaktu na adrese sídla organizace - přízemí, kancelář č. 106,
 • telefonicky,
 • prostřednictvím e-mailové pošty,
 • na webových stránkách organizace (www.csstesin.cz),
 • z informačních materiálů,
 • na odboru sociálním Městského úřadu Český Těšín, Štefánikova 18/25.
Kontaktní osobou je sociální pracovnice terénních služeb.
 
Sociální pracovnice terénních služeb
Osoba:  
Bc. Judita Rozsypalová
E-mail:
Tel:
+420 558 740 194
Mobil:
+420 739 261 704
Úřední hodiny:
pondělí 
úterý
středa                          
8.00 – 10.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
8.00 – 10.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
mimo úřední hodiny nejlépe na základě předchozí dohody   
 

 
Jednání se žadatelem o službu
Osoba mající zájem o poskytování pečovatelské služby požádá osobně nebo písemně o poskytování pečovatelské služby. Žádost se uplatňuje na předepsaném formuláři, který je dostupný:
 • v kanceláři sociální pracovnice v sídle organizace - přízemí, kancelář č. 106,
 • na odboru sociálním Městského úřadu Český Těšín, ul. Štefánikova 18/25,
 • v elektronické podobě na internetových stránkách organizace - Žádost o poskytnutí pečovatelské služby.
Vyplněnou žádost je možné:
 • doručit osobně sociální pracovnici terénních služeb, popř. odevzdat na podatelně organizace
 • zaslat poštou na adresu organizace:
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Adresa:  
ul. Sokolovská č.p. 1997
737 01  Český Těšín 
 
Na základě této žádosti navštíví sociální pracovnice terénních služeb žadatele o službu, projedná s ním jeho aktuální situaci, požadavky, očekávání a osobní cíle ve vztahu k požadované službě. V případě zjištění, že žadatel spadá do cílové skupiny uživatelů služby, jsou mu podány informace o službě v takovém rozsahu (zejména podmínky a pravidla pro poskytování pečovatelské služby, výše úhrad za jednotlivé úkony), aby se žadatel mohl jednoznačně rozhodnout, zda chce pečovatelskou službu využít či nikoliv a v jakém rozsahu. Zjištěné informace v rámci šetření jsou sociální pracovnicí písemně zaznamenány a žadatel stvrzuje svým podpisem jejich správnost.
 
Žadatelé o pečovatelskou službu uplatňující nárok na bezplatné poskytnutí služby v souladu s ustanovením § 75, odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni doložit originál nebo úředně ověřenou fotokopii dokladu potvrzující tento nárok.


Uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby

V souladu s § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je povinností poskytovatele uzavřít s uživatelem písemnou smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby. Uzavření smlouvy je zajišťováno sociální pracovnicí terénních služeb. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy a jejich příloh.
V průběhu celého procesu zavádění pečovatelské služby si může zájemce/žadatel přizvat k osobnímu jednání další osobu dle vlastního uvážení.


Odmítnutí služby

Organizace může dle § 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout uzavřít smlouvu se žadatelem, pokud:
 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • žádá o poskytnutí sociální služby osoba, které byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.